کیت سنجش Poly-HRP detection system (Mouse/Rabbit)-BioVision TM plus

کیت رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی (IHC) در آزمون های ایمونوهیستوشیمی و ایمونوسیتوشیمی برای ردیابی بیان یک مارکر یا آنتی ژن توسط یک سلول و یا سلول¬های مختلف بافت کاربرد دارد.
این فراورده به طور وسیع در مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و آزمایشگاه های پاتولوژی خصوصی، دانشگاهی و بیمارستانی به عنوان معرف ثانویه در آزمون ایمونوهیستوشیمی برای ردیابی بیان آنتی ژن های مختلف کاربرد دارد. این محصول در تمام آزمون های ایمنوهیستوشیمی که در آن از آنتی بادی اولیه با منشا موشی و یا خرگوشی استفاده می شود قابل استفاده است.

لیست محصولات

Item Antibodies to Human Immunoglobulins Size No
1 Poly-HRP detection system for IHC - 100 test SB-049953
2 Poly-HRP detection system for IHC - 250 test SB-049952
3 Poly-HRP detection system for IHC - 500 test SB-049951