محصولات آنتی بادی های مونوکلونال

پادتن‌های تک‌تیره پادتن‌هایی تک‌اختصاصی هستند که همه مشابه هم هستند چون از سلول‌های ایمنی مشخص که از یک سلول کلون شده‌اند ایجاد شده، برخلاف پادتن‌های پلی کلونال که از سلول‌های ایمنی متفاوتی ایجاد می‌شوند. پادتن‌های تک‌تیره اتصال تک ظرفیتی دارند بدین معنی که همه به یک نوع اپیتوپ متصل می‌شوند.

لیست محصولات

Item Mouse monoclonal antibodies Size No
42 Anti-Human CD4 100µg SB-019991
43 Anti-Human CD4 250µg SB-019992
44 Anti-Human CD4 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019981
45 Anti-Human CD4 ̶ FITC conjugated 100 test SB-019982
46 Anti-Human CD4 ̶ PE conjugated 50 test SB-019711
47 Anti-Human CD4 ̶ PE conjugated 100 test SB-019712
48 Anti-Human CD8 100µg SB-019971
49 Anti-Human CD8 250µg SB-019972
50 Anti-Human CD8 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019961
51 Anti-Human CD8 ̶ FITC conjugated 100 test SB-019962
52 Anti-Human CD20 100µg SB-019951
53 Anti-Human CD20 250µg SB-019952
54 Anti-Human CD20 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019941
55 Anti-Human CD20 ̶ FITC conjugated 100 test SB-019942
56 Anti-Human CD3 100µg SB-019931
57 Anti-Human CD3 250µg SB-019932
58 Anti-Human CD3 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019921
59 Anti-Human CD3 ̶ FITC conjugated 100 test SB-019922
60 Anti-Human CD45 100µg SB-019911
61 Anti-Human CD45 250µg SB-019912
62 Anti-Human CD45 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019901
63 Anti-Human CD45 ̶ FITC conjugated 100 test SB-019902
64 Anti-Human CD45 ̶PE conjugated 50 test SB-019581
65 Anti-Human CD45 ̶PE conjugated 100 test SB-019582
66 Anti-Human CD7 100µg SB-019891
67 Anti-Human CD7 250µg SB-019892
68 Anti-Human CD7 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019881
69 Anti-Human CD7 ̶ FITC conjugated 100 test SB-019882
70 Anti-Human CD2 100µg SB-019871
71 Anti-Human CD2 250µg SB-019872
72 Anti-Human CD2 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019861
73 Anti-Human CD2 ̶ FITC conjugated 100 test SB-019862
74 Anti-Human CD14 100µg SB-019851
75 Anti-Human CD14 250µg SB-019852
76 Anti-Human CD14 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019841
77 Anti-Human CD14 ̶ FITC conjugated 100 test SB-019842
78 Anti-Human CD38 100µg SB-019831
79 Anti-Human CD38 250µg SB-019832
80 Anti-Human CD38 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019821
81 Anti-Human CD38 ̶ FITC conjugated 100 test SB-019822
82 Anti-Human CD11b 100µg SB-019811
83 Anti-Human CD11b 250µg SB-019812
84 Anti-Human CD11b ̶ FITC conjugated 50 test SB-019801
85 Anti-Human CD11b ̶ FITC conjugated 100 test SB-019802
86 Anti-Human CD57 100µg SB-019791
87 Anti-Human CD57 250µg SB-019792
88 Anti-Human CD57 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019781
89 Anti-Human CD57 ̶ FITC-conjugated 100 test SB-019782
90 Anti-Human CD133 100µg SB-019771
91 Anti-Human CD133 250µg SB-019772
92 Anti-Human CD133 ̶ FITC conjugated 50 test SB-019761
93 Anti-Human CD133 ̶ FITC conjugated 100 test SB-019762
94 Isotype control (IgG1) ̶ FITC conjugated 50 test SB-019751
95 Isotype control (IgG1) ̶ FITC conjugated 100 test SB-019752
96 Isotype control (IgG2a) ̶ FITC conjugated 50 test SB-019741
97 Isotype control (IgG2a) ̶ FITC conjugated 100 test SB-019742
98 Isotype control (IgG2b) ̶ FITC conjugated 50 test SB-019731
99 Isotype control (IgG2b) ̶ FITC conjugated 100 test SB-019732
100 Isotype control (IgG1)-PE conjugated 50 µl SB-019631
101 Isotype control (IgG1)- PE conjugated 100 µl SB-019632
102 Isotype control (IgM)- FITC conjugated 50 µl SB-019621
103 Isotype control (IgM)- FITC conjugated 100 µl SB-019622
104 Anti- Human Ferritin 50 µg SB-019721
105 Anti- Human Ferritin 100 µg SB-019722
106 Anti- Human PSA 50 µg SB-019701
107 Anti- Human PSA 100 µg SB-019702
108 Anti- Human PSA- HRP conjugated 50 µl SB-019601
109 Anti- Human PSA- HRP conjugated 100 µl SB-019602
110 Anti- Human Factor VII 50 µg SB-019511
111 Anti- Human Factor VII 100 µg SB-019512
112 Anti-Human Factor VII -HRP conjugated 50 µg SB-019691
113 Anti-Human Factor VII -HRP conjugated 100 µg SB-019692
114 Anti-Human HER2 100 µg SB-019681
115 Anti-Human HER2 250 µg SB-019682
116 Anti-His-Tag 100 µg SB-019671
117 Anti-His-Tag 250 µg SB-019672
118 Anti-His-Tag-HRP conjugated 50 µl SB-019661
119 Anti-His-Tag-HRP conjugated 100 µl SB-019662
120 Anti-Beta actin 50 µl SB-019651
121 Anti-Beta actin 100 µl SB-019652
122 Anti-Beta actin-HRP conjugated 50 µl SB-019641
123 Anti-Beta actin-HRP conjugated 100 µl SB-019642
124 Anti-Human FSH 100 µg SB-019591
125 Anti-Human FSH 250 µg SB-019592
126 Mouse Anti- Human Chronic Gonadotropin Hormone Alpha chain (HCG α) 100µg SB-019581
127 Mouse Anti- Human Chronic Gonadotropin Hormone Beta chain (HCGβ) 100µg SB-019571