اعضاء شرکت

 اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شیراز و پژوهشگاه فناوری های نوین جهاد دانشگاهی ابن سینا- مدیر فروش شرکت:آقای دکتر علی عسگریان