آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی

ایمونوهیستوشیمی (به انگلیسی: immunohistochemistry) یا بافت‌شیمی ایمنی نام یک فرایند برای مکان‌یابی پروتئین‌ها در یاخته‌های یک بافت است.

در این روش با استفاده از پادتنهای (آنتی‌بادی‌های) منوکلونال، پادتنهای (آنتی‌ژن‌های) یاخته‌ها شناسایی می‌شود. پیشرفت‌های چشمگیری در سال‌های اخیر در این شیوه انجام گرفته‌است و در حال حاضر به عنوان یکی از روش‌های تشخیصی مهم در شاخه پزشکی و به‌ویژه دانش آسیب‌شناسی جای خود را باز کرده‌است.

لیست محصولات

Item Antibodies to Immunohistochemistry No
1 Annexin A1    
2  Arginase-1    
3 Actin Smooth Muscle    
4 ATRX    
5 BCL 2    
6 BCL 6    
7 Beta-Catenin    
8 CA-125    
9 Calcitonin    
10 Caldesmon    
11 CD2    
12 CD3    
13 CD4    
14 CD5    
15 CD10    
16 CD15    
17 CD20    
18 CD23    
19 CD30    
20 CD31    
21 CD34    
22 CD45    
23 CD56    
24 CD57    
25 CD68    
26 CD99    
27 CD117 c-kit    
28 CD133    
29 CD138    
30 CDX-2    
31 CEA    
32 Chromogranin A    
33 CK AE1    
34 CK AE1-AE3    
35 CK AE3    
36 CK5-6    
37 CK7    
38 CK8    
39 CK14    
40 CK18    
41 CK19    
42 CK20    
43 Collagen Type IV    
44 CTLA-4    
45 Desmin    
46 DOG 1    
47 E-Cadherin    
48 ER    
49 FSH    
50 GATA3    
51 HCG α    
52 HCG β    
53 HER2    
54 HMB-45    
55 IDH-1    
56 Kappa    
57 Ki67    
58 Lambda    
59 Melan A - MART 1    
60 MLH1    
61 MSH2    
62 MSH6    
63 MUC1-EMA    
64 MUC6    
65 MUM1    
66 Myogenin    
67 Napsin A    
68 Neurofilament    
69 P16    
70 P40    
71 P53    
72 P63    
73 P504s    
74 Pax-5    
75 Pax-8    
76 PD-1    
77 PDL-1    
78 PMS2    
79 PR    
80 PSA    
81 S100    
82 SALL4    
83 SATB2    
84 SOX-2    
85 SOX-10    
86 SOX-11    
87 STAT6    
88 SYNAPTOPHYSIN    
89 Thyroglobulin    
90 TTF-1    
91 Vimentin    
92 WT1