آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی

ایمونوهیستوشیمی (به انگلیسی: immunohistochemistry) یا بافت‌شیمی ایمنی نام یک فرایند برای مکان‌یابی پروتئین‌ها در یاخته‌های یک بافت است.

در این روش با استفاده از پادتنهای (آنتی‌بادی‌های) منوکلونال، پادتنهای (آنتی‌ژن‌های) یاخته‌ها شناسایی می‌شود. پیشرفت‌های چشمگیری در سال‌های اخیر در این شیوه انجام گرفته‌است و در حال حاضر به عنوان یکی از روش‌های تشخیصی مهم در شاخه پزشکی و به‌ویژه دانش آسیب‌شناسی جای خود را باز کرده‌است.

لیست محصولات

Item Antibodies to Immunohistochemistry No
1 Annexin A1    
2  Arginase-1    
3 BSEP    
4 CD2    
5 CD45(LCA)    
6 CD57    
7 CDX-2    
8 Collagen Type IV    
9 Cytokeratin 14    
10 Cytokeratin 18    
11 Cytokeratin 19    
12 E-cadherin    
13 FSH    
14 Her2/Neu    
15 IDH1 R132H    
16 KBA.62 (Melanoma Associated Antigen)    
17 Ki-67    
18 MLH1    
19 MSH2    
20 MLH6    
21 MUC5AC    
22 MUC6    
23 Nanog    
24 Nerve Growth Factor Receptor (NGFR)    
25 p16    
26 p53    
27 p504s    
 28 PAX-8    
 29 PD-1    
 30 PDL-1    
 31 PMS2    
 32 Podoplanin    
 33 PSA    
 34 SOX10    
 35 TAG-72    
 36 Tau    
 37 TFE3    
 38 Thyroglobulin    
 39 TIM3    
 40 CD133    
 41 ß HCG    
 42 CA125    
Item Antibodies to Immunohistochemistry No
43 CD5    
44 CD15/Leu-M1    
45 CD44    
46 CD138    
47 CTLA-4    
48 EGFR    
49 HCG β    
50 Kappa    
51 LMO2    
52 PAX-5    
53 PSAP    
54 SALL4    
55 (SMA) Actin,Smooth Muscle    
56 BG8 Lewis Y    
57 CD45R    
58 CD56    
59 CEA    
60 COX-2    
61 DOG1    
62 Fibronectin    
63 GATA3    
64 GLUT1    
65 Glycophorin A    
66 Glypican-3    
67 Hairy Cell Leukemia    
68 hENT1    
69 HMB-45    
 70 MDR3    
 71 MUC1    
 72 Myogenin    
 73 Napsin A    
 74 N-cadherin    
 75 p57 kip2    
 76 S100    
 77 SOX2    
 78 SOX-11    
 79 Thymidylate Synthase    
 80 TTF-1    
 81 Vimentin    
 82 PR (Progesterone receptor)    
 83 ER (Estrogen receptor)    
 84 Tris-EDTA Buffer (PH9)    
 85 Tris-EDTA Buffer (PH9)    
 86 Antibody Diluent for IHC    
 87 Antibody Diluent for IHC    
 88 Antibody Diluent for IHC    
 89 Antibody Diluent for IHC    
 90 P40    
 91 P21    
 92 P63    
 93 Biovision -mouse-rabbit