آنتی بادی های پلی کلونال
آنتی بادی های پلی کلونال

آنتی بادی های پلی کلونال (14)

دوشنبه, 15 -2668 13:51

Anti-Human IgD (Sheep polyclonal)

نوشته شده توسط

Anti-Human IgD (Sheep polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال گوسفندی ضد IgD انسان که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

شماره فرآورده: SB-029841

دوشنبه, 15 -2668 13:46

Anti-Human IgM (Sheep polyclonal)

نوشته شده توسط

Anti-Human IgM (Sheep polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال گوسفندی ضد IgM انسان که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

شماره فرآورده: SB-029851

یکشنبه, 15 خرداد 776 10:41

Anti-Human Ig Mouse Ig Ads (Sheep polyclonal)

نوشته شده توسط

Anti-Human Ig Mouse Ig Ads (Sheep polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال گوسفندی ضد ایمونوگلوبولین انسان (عدم واکنش متقاطع با ایمونوگلوبولین موش)  که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

 

شماره فرآورده: SB-029781

دوشنبه, 15 -2668 10:31

Anti-Human Ig Mouse Ig Ads (Rabbit polyclonal)

نوشته شده توسط

Anti-Human Ig Mouse Ig Ads (Rabbit polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال خرگوشی ضد ایمونوگلوبولین انسان (عدم واکنش متقاطع با ایمونوگلوبولین موش) که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

 

شماره فرآورده: SB-029791

دوشنبه, 15 -2668 10:30

Anti-Human Ig (Rabbit polyclonal)

نوشته شده توسط

Anti-Human Ig (Rabbit polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال خرگوشی ضد ایمونوگلوبولین انسان که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

 

شماره فرآورده: SB-029801

دوشنبه, 15 -2668 10:30

Anti-Human Ig (Sheep polyclonal)

نوشته شده توسط

Anti-Human Ig (Sheep polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال گوسفندی ضد ایمونوگلوبولین انسان که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

 شماره فرآورده: SB-029811

دوشنبه, 15 -2668 10:29

Anti-Human IgA (Sheep polyclonal)

نوشته شده توسط

Anti-Human IgA (Sheep polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال گوسفندی ضد IgA انسان که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

 

شماره فرآورده: SB-029821

دوشنبه, 15 -2668 10:29

Anti-Human IgG (Sheep polyclonal)

نوشته شده توسط

Anti-Human IgG (Sheep polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال گوسفندی ضد IgG انسان که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

 

شماره فرآورده: SB-029831

 Anti Mouse Ig- Human Ads (F (ab)'2)- HRP conjugated (Sheep polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال گوسفندی ضد ایمونوگلوبولین موشی کونژوگه با HRP (عدم واکنش متقاطع با ایمونوگلوبولین انسان) که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

شماره فرآورده: SB-029931

دوشنبه, 15 -2668 10:27

Anti-Rabbit Ig-HRP conjugated (Sheep polyclonal)

نوشته شده توسط

(پلی کلونال گوسفند) Anti-Rabbit Ig-HRP conjugated (Sheep polyclonal)

آنتی بادی پلی کلونال گوسفندی ضد ایمونوگلوبولین خرگوش کونژوگه با HRP که در آزمون هایی مانند الایزا، ایمنوسیتوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و ایمنوبلاتینگ کاربرد دارد.

 

شماره فرآورده: SB-029891