آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی
آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی (4)

یکشنبه, 23 -2667 10:58

آنتي بادي منوکلونال موشی ضد p53

نوشته شده توسط

100 میکرولیتر SB-019531

 

مشخصات فرآورده:

نام کلون:

SBC-974

ايزوتيپ:

IgG1

ميزبان:

موش

واکنشگری:

p53 انسان

شکل:

مایع غلیظ

رقت پیشنهادی:

1:100 تا 1:200

فرمولاسیون:

بافر تریس،pH:7.3-7.7 حاوي 1% BSA و کمتر از 0.1% سديم آزايد

شرایط نگهداری:

2-8 درجه سانتی گراد (فریز نشود)

کاربرد:

ایمونوهیستوشیمی

 

مقدمه:

این آنتی بادی بمنظور تعیین حضور آنتی ژن p53 در برش های بافتی formalin-­fixed, paraffin-embedded با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی کاربرد دارد.

روش رنگ آمیزی پیشنهادی:

 1. از روش Heat-Induced Epitope Retrieval (HIRE) در pH=9 بمدت 10-30 دقیقه استفاده شود.
 2. در محلول بلاکینگ پراکسیداز بمدت 5 دقیقه در دمای محیط بلاک شود (اگر از سیستم آلکالین فسفاتاز استفاده می شود این مرحله نیاز نیست).
 3. از آنتی بادی اولیه در رقت 100/1-200/1 بمدت 10-30 دقیقه در دمای محیط استفاده شود.
 4. آنتی بادی ثانویه بمدت 20-30 دقیقه در دمای محیط انکوبه شود.
 5. از سوبسترای DAB یا Fast Red بمدت 5-10 دقیقه در دمای محیط استفاده شود.
 6. رنگ آمیزی با هماتوکسین بمدت 5/. -5 دقیقه انجام شده و پس از شستشو با آب مقطر، با محلول blueing بمدت 30 ثانیه مجاور شود.
 7. پس از خشک شدن اسلاید، لامل روی آن قرار گرفته شود.

سیستم رنگ آمیزی اتوماتیک:

این آنتی بادی بخوبی با دستگاه Leica Biosystems’ BOND-MAX Autostainer طبق IHC Protocol F سازگار است. پیشنهاد می شود تغییرات زیر در این روش انجام گیرد:

الف) زمان Marker Incubation بمدت 30 دقیقه انجام گیرد.

ب) روش Heat-induced epitope retrieval (HIER) با استفاده از محلول Bond ER بمدت 2 تا 30 دقیقه انجام گیرد.

یکشنبه, 23 -2667 10:46

آنتي بادي منوکلونال موشی ضد Ki-67

نوشته شده توسط

SB-019541 100 میکرولیتر

 

مشخصات فرآورده:

نام کلون:

SBC-973

ايزوتيپ:

IgG1

ميزبان:

موش

واکنشگری:

Ki-67 انسان

شکل:

مایع غلیظ

رقت پیشنهادی:

1:100 تا 1:200

فرمولاسیون:

بافر تریس،pH:7.3-7.7 حاوي 1% BSA و کمتر از 0.1% سديم آزايد

شرایط نگهداری:

2-8 درجه سانتی گراد (فریز نشود)

کاربرد:

ایمونوهیستوشیمی

   

مقدمه:

این آنتی بادی بمنظور تعیین حضور آنتی ژن Ki-67 در برش های بافتی formalin-­fixed, paraffin-embedded با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی کاربرد دارد.

روش رنگ آمیزی پیشنهادی:

 1. از روش Heat-Induced Epitope Retrieval (HIRE) در pH=9 بمدت 10 تا 30 دقیقه استفاده کنید.
 2. اسلایدها را بمدت 5 دقیقه در محلول بلاکینگ پراکسیداز در دمای محیط بلاک کنید (اگر از سیستم آلکالین فسفاتاز استفاده می شود، نیازی به این مرحله نیست).
 3. از آنتی بادی اولیه در رقت1:100 تا 1:200 بمدت 10 تا 30 دقیقه در دمای محیط استفاده کنید.
 4. آنتی بادی ثانویه را بمدت 20 تا 30 دقیقه در دمای محیط انکوبه کنید.
 5. از سوبسترای DAB یا Fast Red بمدت 5 تا 10 دقیقه در دمای محیط استفاده کنید.
 6. اسلاید را بمدت 0.5 تا 5 دقیقه با هماتوکسین رنگ آمیزی و پس از شستشو با آب مقطر، بمدت 30 ثانیه با محلول bluing مجاور نمایید.
 7. پس از خشک شدن، اسلاید را مانت کنید.

سیستم رنگ آمیزی اتوماتیک:

این آنتی بادی بخوبی با دستگاه Leica Biosystems’ BOND-MAX Autostainer طبق IHC Protocol F سازگار است. پیشنهاد می شود تغییرات زیر در این روش انجام گیرد:

الف Marker Incubation بمدت 30 دقیقه انجام گیرد.

ب) روش Heat-induced epitope retrieval (HIER) با استفاده از محلول Bond ER بمدت 2 تا 30 دقیقه انجام گیرد.

یکشنبه, 23 -2667 10:34

آنتي بادي منوکلونال موشی ضد HER2

نوشته شده توسط

SB-019501 100 میکرولیتر

 

مشخصات فرآورده:

نام کلون:

SBC-972

ايزوتيپ:

IgG1

ميزبان:

موش

واکنشگری:

HER2 انسان

شکل:

مایع غلیظ

رقت پیشنهادی:

1:100 تا 1:200

فرمولاسیون:

بافر تریس،pH:7.3-7.7 حاوي 1% BSA و کمتر از 0.1% سديم آزايد

شرایط نگهداری:

2-8 درجه سانتی گراد (فریز نشود)

کاربرد:

ایمونوهیستوشیمی

 

مقدمه:

این آنتی بادی بمنظور بررسی بیانHER2 در برش های بافتی formalin-­fixed, paraffin-embedded با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی کاربرد دارد.

روش رنگ آمیزی پیشنهادی:

 1. از روش Heat-Induced Epitope Retrieval (HIRE) در pH=9 بمدت 10 تا 30 دقیقه استفاده کنید.
 2. اسلایدها را بمدت 5 دقیقه در محلول بلاکینگ پراکسیداز در دمای محیط بلاک کنید (اگر از سیستم آلکالین فسفاتاز استفاده می شود، نیازی به این مرحله نیست).
 3. از آنتی بادی اولیه در رقت1:100 تا 1:200 بمدت 10 تا 30 دقیقه در دمای محیط استفاده کنید.
 4. آنتی بادی ثانویه را بمدت 20 تا 30 دقیقه در دمای محیط انکوبه کنید.
 5. از سوبسترای DAB یا Fast Red بمدت 5 تا 10 دقیقه در دمای محیط استفاده کنید.
 6. اسلاید را بمدت 0.5 تا 5 دقیقه با هماتوکسین رنگ آمیزی و پس از شستشو با آب مقطر، بمدت 30 ثانیه با محلول bluing مجاور نمایید.
 7. پس از خشک شدن، اسلاید را مانت کنید.

سیستم رنگ آمیزی اتوماتیک:

این آنتی بادی بخوبی با دستگاه Leica Biosystems’ BOND-MAX Autostainer طبق IHC Protocol F سازگار است. پیشنهاد می شود تغییرات زیر در این روش انجام گیرد:

الف Marker Incubation بمدت 30 دقیقه انجام گیرد.

ب) روش Heat-induced epitope retrieval (HIER) با استفاده از محلول Bond ER بمدت 2 تا 30 دقیقه انجام گیرد.

شنبه, 17 شهریور 1397 09:43

آنتي بادي منو کلونال موشی ضد Collagen Type IV

نوشته شده توسط

    SB-019551               100 میکرولیتر

 

    مشخصات فرآورده:

نام کلون:

SBC-971

ايزوتيپ:         

IgG1

ميزبان:

موش

واکنشگری:

کلاژن تیپ IV انسان

شکل:

مایع غلیظ

رقت پیشنهادی:

1:100 تا 1:200

فرمولاسیون:  

بافر تریس،pH:7.3-7.7  حاوي 1% BSA و کمتر از 0.1% سديم آزايد

شرایط نگهداری:         

2-8 درجه سانتی گراد (فریز نشود)

کاربرد:

ایمونوهیستوشیمی

 

مقدمه:

این آنتی بادی بمنظور تعیین حضور آنتی ژن Collagen Type IV در برش های بافتی formalin-­fixed, paraffin-embedded با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی کاربرد دارد.     

روش رنگ آمیزی پیشنهادی:

 1. از روش Heat-Induced Epitope Retrieval (HIRE) در pH=9 بمدت 10 تا 30 دقیقه استفاده کنید.
 2. اسلایدها را بمدت 5 دقیقه در محلول بلاکینگ پراکسیداز در دمای محیط بلاک کنید (اگر از سیستم آلکالین فسفاتاز استفاده می شود، نیازی به این مرحله نیست).
 3. از آنتی بادی اولیه در رقت1:100 تا 1:200 بمدت 10 تا 30 دقیقه در دمای محیط استفاده کنید.
 4. آنتی بادی ثانویه را بمدت 20 تا 30 دقیقه در دمای محیط انکوبه کنید.
 5. از سوبسترای DAB یا Fast Red بمدت 5 تا 10 دقیقه در دمای محیط استفاده کنید.
 6. اسلاید را بمدت 0.5 تا 5 دقیقه با هماتوکسین رنگ آمیزی و پس از شستشو با آب مقطر، بمدت 30 ثانیه با محلول bluing مجاور نمایید.
 7. پس از خشک شدن، اسلاید را مانت کنید.

سیستم رنگ آمیزی اتوماتیک:

این آنتی بادی بخوبی با دستگاه Leica Biosystems’ BOND-MAX Autostainer طبق IHC Protocol F سازگار است. پیشنهاد می شود تغییرات زیر در این روش انجام گیرد:

الف Marker Incubation بمدت 30 دقیقه انجام گیرد.

ب) روش Heat-induced epitope retrieval (HIER) با استفاده از محلول Bond ER بمدت 2 تا 30 دقیقه انجام گیرد.