آنتي بادي منوکلونال موشی ضد HER2

رنگ آمیزی  کارسینوم پستان انسان با آنتی بادی SBC-972 رنگ آمیزی کارسینوم پستان انسان با آنتی بادی SBC-972

SB-019501 100 میکرولیتر

 

مشخصات فرآورده:

نام کلون:

SBC-972

ايزوتيپ:

IgG1

ميزبان:

موش

واکنشگری:

HER2 انسان

شکل:

مایع غلیظ

رقت پیشنهادی:

1:100 تا 1:200

فرمولاسیون:

بافر تریس،pH:7.3-7.7 حاوي 1% BSA و کمتر از 0.1% سديم آزايد

شرایط نگهداری:

2-8 درجه سانتی گراد (فریز نشود)

کاربرد:

ایمونوهیستوشیمی

 

مقدمه:

این آنتی بادی بمنظور بررسی بیانHER2 در برش های بافتی formalin-­fixed, paraffin-embedded با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی کاربرد دارد.

روش رنگ آمیزی پیشنهادی:

  1. از روش Heat-Induced Epitope Retrieval (HIRE) در pH=9 بمدت 10 تا 30 دقیقه استفاده کنید.
  2. اسلایدها را بمدت 5 دقیقه در محلول بلاکینگ پراکسیداز در دمای محیط بلاک کنید (اگر از سیستم آلکالین فسفاتاز استفاده می شود، نیازی به این مرحله نیست).
  3. از آنتی بادی اولیه در رقت1:100 تا 1:200 بمدت 10 تا 30 دقیقه در دمای محیط استفاده کنید.
  4. آنتی بادی ثانویه را بمدت 20 تا 30 دقیقه در دمای محیط انکوبه کنید.
  5. از سوبسترای DAB یا Fast Red بمدت 5 تا 10 دقیقه در دمای محیط استفاده کنید.
  6. اسلاید را بمدت 0.5 تا 5 دقیقه با هماتوکسین رنگ آمیزی و پس از شستشو با آب مقطر، بمدت 30 ثانیه با محلول bluing مجاور نمایید.
  7. پس از خشک شدن، اسلاید را مانت کنید.

سیستم رنگ آمیزی اتوماتیک:

این آنتی بادی بخوبی با دستگاه Leica Biosystems’ BOND-MAX Autostainer طبق IHC Protocol F سازگار است. پیشنهاد می شود تغییرات زیر در این روش انجام گیرد:

الف Marker Incubation بمدت 30 دقیقه انجام گیرد.

ب) روش Heat-induced epitope retrieval (HIER) با استفاده از محلول Bond ER بمدت 2 تا 30 دقیقه انجام گیرد.

خواندن 148 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 17 شهریور 1397 10:40