آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی

ایمونوهیستوشیمی (به انگلیسی: immunohistochemistry) یا بافت‌شیمی ایمنی نام یک فرایند برای مکان‌یابی پروتئین‌ها در یاخته‌های یک بافت است.

در این روش با استفاده از پادتنهای (آنتی‌بادی‌های) منوکلونال، پادگنهای (آنتی‌ژن‌های) یاخته‌ها شناسایی می‌شود. پیشرفت‌های چشمگیری در سال‌های اخیر در این شیوه انجام گرفته‌است و در حال حاضر به عنوان یکی از روش‌های تشخیصی مهم در شاخه پزشکی و به‌ویژه دانش آسیب‌شناسی جای خود را باز کرده‌است.

لیست محصولات

Item Antibodies to Immunohistochemistry No
1 Annexin A1    
2  Arginase-1    
3 BSEP    
4 CD2    
5 CD45(LCA)    
6 CD57    
7 CDX-2    
8 Collagen Type IV    
9 Cytokeratin 14    
10 Cytokeratin 18    
11 Cytokeratin 19    
12 E-cadherin    
13 FSH    
14 Her2/Neu    
15 IDH1 R132H    
16 KBA.62 (Melanoma Associated Antigen)    
17 Ki-67    
18 MLH1    
19 MLH2    
20 MLH6    
21 MUC5AC    
22 MUC6    
23 Nanog    
24 Nerve Growth Factor Receptor (NGFR)    
25 p16    
26 p53    
27 p504s    
 28 PAX-8    
 29 PD-1    
 30 PDL-1    
 31 PMS2    
 32 Podoplanin    
 33 PSA    
 34 SOX-10    
 35 TAG-72    
 36 Tau    
 37 TFE3    
 38 Thyroglobulin    
 39 TIM3    
 40 CD133    
 41 ß HCG    
 42 CA125