لیست اعضای شرکت

به ترتیب حروف الفبا

دکتر محمدمهدی امیری
دکتر محمدمهدی امیری
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر علی عسگریان
دکتر علی عسگریان
مدیر فروش
دکتر محمود جدی طهرانی
دکتر محمود جدی طهرانی
عضو هيات علمي پژوهشگاه ابن سینا
دکتر عباس علی قادری
دکتر عباس علی قادری
دکتر امیرحسن زرنانی
دکتر امیرحسن زرنانی
عضو هيات علمي پژوهشگاه ابن سینا و
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر یونس مدبری صابر
دکتر یونس مدبری صابر
عضو هیات علمی
دکتر فاضل شکری
دکتر فاضل شکری
عضو هيات علمي پژوهشگاه ابن سینا و
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران